Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den typ av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta gör att huset isoleras främst från kyla. Det finns dock en hel del typiskt förekommande problem med just krypgrunder som främst kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en typisk orsak för fuktskador, speciellt under sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial eller p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det angeläget att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt annat byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man också tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan medföra ovanstående problem. Vill veta detaljer Klicka Här

Oavsett vilken fuktskada så är utgången ganska lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad skilda symptom. Det är även viktigt att ta i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa mängd för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Också efter man har ordnat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna.

Förebygga är bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga nya fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att fullständigt avlägsna och byta ut skadat material. Ifall man inte vill eller kan göra detta så funkar det dessutom att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.