På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Mögel är en svamp som avger mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Klicka Nu för mer information
Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, i synnerhet tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således resultera i problem för de boende fastän de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är snabb och av varierande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att vissa celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga samt kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt ifall man bara sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, till exempel rinniga ögon samt snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom bör man utredas för detta och få tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket jobbigt, men om man vet hur man bör hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.