Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Det första man brukar fundera på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt samt problem. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som dålig lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet transportera näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan svälla sig mycket stor och kan också leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså ofta enbart en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer också penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi samt astma om det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma speciellt för människor som har nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal utmattning, mag- och tarmproblem med mera. Det är således någorlunda vaga symptom som inte alltid för tankarna åt mögel. Ifall man upplever symptom som ovanför nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus om de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är litet och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att nyttja klorin, som visserligen funkar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för motsatt verkan stor ifall man använder klorin eftersom det vanligtvis är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen snart blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre val än Klorin är Tvärstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Om möglet förekommer på mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till mindre droppar. Dessa droppar kan därefter lättare ta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så besvärligt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man erhålla ekonomiskt support av staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avlägsna allt det angripna materialet. Fulstopp Det är ett omständigt och dyrt projekt, men också det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan också sporer samt mykotoxiner.