Att fundera över när man ska sanera

När det handlar om mögel alternativt övrig mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera olika vis. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir oerhört svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovannämnda medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Fulstopp

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk alternativt bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket de facto medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.